Karayolları acele kamulaştırma davası emsal karar

Karayolları acele kamulaştırma davası emsal karar

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait olan taşınmaz malların tamamına ya da bir kısmına, bedeli ödenmek üzere devlet tarafından el konulması veya ilgili taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. 

Acele Kamulaştırma Uygulaması, Şartları, Acele Kamulaştırmanın İptali ve Emsal Kararlar.  Emsal kararımızın detaylarına bakabilirsiniz.

YILDIRIM HUKUK BÜROSU

Atalar Mah.Sultan Sk.No:21/4 Kartal-istanbul

Tel:0216 309 00 39 

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2021/ KARAR NO : 2022/ HAKİM : KATİP : DAVACI : KARAYOLLARI ... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - VEKİLİ : DAVALILAR :

VEKİLLERİ :Av. İSMAİL YILDIRIM MÜTEVEFFA :

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) DAVA TARİHİ : 06/09/2021

KARAR TARİHİ : 27/05/2022

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 30/05/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

06/09/2021 havale tarihli dava dilekçesi ile davacı vekili, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bursa ilinde inşa edilecek otomobil üretim tesisine ulaşımın sağlanması maksadıyla ilgili yasa maddesi doğrultusunda 24/09/2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2975 sayılı kararı ile Mudanya - ( Bursa - Gemlik ) ayrımı il yolu projesinde acele kamulaştırma kararı alındığı, proje kapsamında Bursa ili, Gemlik ilçesi, ..... 4468,14 m² yüzölçümlü taşınmazın 1822,98 m² lik kısmının acele kamulaştırılması talebiyle Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/...D. İş esası ile talepte bulunulduğu, keşfen belirlenen 471.969,52 TL bedelin idarece bloke edilmesi sonucu 2021/... numaralı karar ile mahkemece acele el koyma kararı verildiği, acele el koyma kararını müteakip Kamulaştırma Kanunu madde 8 'e göre idarece dava konusu taşınmazın satın alma işlemi ile kamulaştırılması denendiği, ancak satın alma işleminde malik ile anlaşma yapılamadığı / görüşmelere katılmadığı, bu nedenlerle davanın kabulü ile, Bursa ili, ..... 4468,14 m² yüzölçümlü taşınmazın 1822,98 m² lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespitini, tespit edilen bedelden Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/.. D. İş sayılı dosyasında tespit edilen 471.969,52 TL nin düşümü ile bakiyesinin ödenmesi karşılığında ...... sayılı taşınmazın 4468,14 m² yüzölçümlü taşınmazın 1822,98 m² likkısmının tapu kütüğündeki beyan , hak , haciz , ipotek ve diğer takyidatlardan ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile tapuya yol olarak terkinini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu görülmüştür. 03/11/2021 havale tarihli cevap dilekçesi ile davalılar vekili, dava konusu taşınmaza emsal taşınmazların celp edilmesini, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini, yargılamanın 4 aydan fazla sürmesi halinde bu süreden itibaren kamulaştırma YILDIRIM HUKUK BÜROSU Atalar Mah.Sultan Sk.No:21/4 Kartal-stanbuL www.ismailyildirim.av.tr Tel:0216 309 00 39 mail: ismail.yildirim@ismailyildirim.av.tr bedelinin yasal faizinin de davacıdan tahsilini ve müvekkiline ödenmesini, yatırılacak kamulaştırma bedeline bankada bloke halde tutulduğu süre boyunca mevduat faizi işletilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini talep ettiği görülmüştür. Mahkememizin 2020/.. D. İş , 2021/....Karar sayılı dosyasının celp edildiği, dava konusu Bursa ili, ......parsel sayılı taşınmaza acele el konulmasına karar verildiği, acele kamulaştırma bedelinin 471.969,52 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen yazı cevabında 2021 yılı maliyet cetvellerinin yayımlanmadığı , 2020 yılı maliyet cetvellerinin celp edildiği görülmüştür.

Gemlik Tapu Müdürlüğünden gelen yazı cevabında dava konusu taşınmazın takyidatlı tapu kaydının celp edildiği görülmüştür. DSİ'den gelen yazı cevabında dava konusu yerde idarece inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesisi bulunmadığının bildirildiği görülmüştür. Gemlik Ticaret Borsası'ndan gelen yazı cevabında 2020 -2021 yılı için 1 kg zeytinin toptan satış fiyatının 12,50 TL olduğunun bildirildiği görülmüştür. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden gelen yazı cevabında dava konusu parsel sayılı taşınmazın bulunduğu kesim ve dava açılan parselleri gösterir kamulaştırma planının celp edildiği görülmüştür. Gemlik Marmarabirlik Satış Kooperatifinden gelen yazı cevabında 2020-2021 yılı zeytin ürün alım ortalama fiyatının 8,03 TL olduğunun bildirildiği görülmüştür. Gemlik Belediye Başkanlığından gelen yazı cevabında dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almadığı , dava konusu taşınmaz imar planı kapsamında olmadığı ,1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar planı içinde yer alıp bu hplan kapsamına Bursa Büyükşehir Belediye meclisinin 16/10/2018 tarih ve 697 sayılı kararı onaylanarak alındığı , bu plan kapsamında tarım alanı olarak nitelendirildiği , parselin kadastro yoluna cephesi bulunduğu , belediye merkezine uzaklığı kuşbakışı 9,50 km olduğu , çevresinde meskun alan bulunmadığı , kullanım biçimi itibariyle 1/100 000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı başlıklı hükümleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama yapıldığı , dava konusu taşınmazın bulunduğu cadde ve sokakta uygulanan emlak vergisi değeri 2021 yılı tarım alanı = kıraç = 1,32 TL , Taban = 1,99 Tl , Sulak = 3,25 TL , 2021 dava tarihi itibariyle dava konusu taşınmaz kadastro parseli olup DOP kesilmediğinin bildirildiği görülmüştür.

Gemlik Tapu Müdürlüğünden emsal taşınmazlara ait evrakların celp edildiği görülmüştür. Gemlik Belediye Başkanlığından gelen yazı cevabında emsal taşınmaz Engürücük mahallesi 1465 ada 18 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Gemlik Engürücük ve Kurtul mahalleleri depolama alanları revizyon uygulama imar planı sınırı dışında kaldığı , 1/5000 ölçekli Gemlik nazım imar planında ise imar durumu tarım alanı olarak tanımlı olduğu , DOP kesintisi yapıldığına dair bir belgeye rastlanılmadığının bildirildiği görülmüştür. Mahkememizce dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde 16/02/2022 tarihinde keşif yapıldığı, keşif mahallinde dava konusu taşınmazın bir kısmının kamulaştırıldığı ve zeytinlik olduğu görülmüştür. 07/03/2022 tarihli heyet bilirkişisi raporunda özetle; dava konusu taşınmaz 1986,11 m² yüzölçümlü arsa vasfı ile davalı adına kayıtlı olduğu, dava konusu taşınmazın tarla niteliğinde olduğu, sulu tarım arazisi vasfında olduğu , dava konusu taşınmaz kullanım biçimi itibariyle 1/100 000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı başlıklı hükümler ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama yapıldığı , taşımazın kıymetini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ile her unsurun ayrı ayrı değerlendirildiği, taşınmazın halihazır durumu ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği zirai net gelirin hesaplandığı, kapitilizasyon faiz oranı % 4 olarak tespit edildiği , heyetçe % 350 objektif artış oranı YILDIRIM HUKUK BÜROSU Atalar Mah.Sultan Sk.No:21/4 Kartal-stanbuL www.ismailyildirim.av.tr Tel:0216 309 00 39 mail: ismail.yildirim@ismailyildirim.av.tr uygulandığı, taşınmazda kamulaştırılan alanın % 40 'ına tekabül ettiği, yol olarak ayrılan kısmın parsel büyüklüğüne göre oldukça fazla işgal etmesi, geriye kalan alanın tarımsal üretim için yeterli büyüklükte olmaması, kot olarak yolun altında kalması gibi sebeplerle kalan alanda % 15 oranında değer azalması olacağı kanaatine varıldığı, taşınmazın tamamı kamulaştırıldığı takdirde toplam kamulaştırma bedelinin 764.150,31 TL, kısmı kamulaştırma yapıldığı takdirde toplam kamulaştırma bedelinin 627.560,86 TL olduğunun rapor edildiği görülmüştür. Davacı kurumca kamulaştırma bedelinin depo edildiği, dekontun dosyaya sunulduğu görülmüştür. Tüm dosya kapsamı vedelillerin değerlendirilmesinde ; mahkememizce davaya konu taşınmazın tüm ekleri ile kamulaştırma evrakları ve tapu kaydının dosyamız arasına alındığı, kadastro krokisi, Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğünden zeytinin dekara verim, üretim gideri ve satışfiyatlarını gösterir veri cetvelleri, dava konusu taşınmazın devletin imkanları ile sulanıp sulanmadığı hakkında DSİ Müdürlüğünden cevabi yazılar, dava konusu taşınmazın imar durumunun Belediye Başkanlığındancelp ve temin edilerek incelendiği, dosya kapsamı ile dava konusu taşınmazın tapuda davalı ..... ve diğer davalıların murisi ..... adına kayıtlı olduğu ve dava konusu taşınmazın dava dilekçesinde belirtildiği gibi davacı idare tarafından kamulaştırıldığı, davacı idarenin işbu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğunun anlaşıldığı, mahkememizce dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde 16/02/2022 tarihinde keşif yapıldığı ve heyet raporunun dosya içerisine alındığı, taşınmazın niteliği, tapu kaydı, kamulaştırma alanı, imar durumunun incelendiği, taşınmazın kıymetini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ile her unsurun ayrı ayrı değerlendirildiği, taşınmazın halihazır durumu ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği zirai net gelirin hesaplandığı, taşınmazın tarımsal değerinin belirlendiği, taşınmazın değerine etki eden objektif unsurların değerlendirildiği, kapitilizasyon faiz oranının % 4 olarak hesaplandığı, heyetçe % 350 objektif artış oranının uygulanmasına karar verildiği,yol olarak ayrılan kısmın parsel büyüklüğüne göre oldukça fazla işgal etmesi, geriye kalan alanın tarımsal üretim için yeterli büyüklükte olmaması, kot olarak yolun altında kalması gibi sebeplerle kalan alanda % 15 oranında değer azalması olacağı kanaatine varıldığı, taşınmazın tamamı kamulaştırıldığı takdirde toplam kamulaştırma bedelinin 764.150,31 TL, kısmı kamulaştırma yapıldığı takdirde toplam kamulaştırma bedelinin 627.560,86 TL olduğunun rapor edildiği, heyet raporunun taraflara tebliğ edildiği ve denetime elverişli olduğu, mahkememizce yapılan keşif sonucu belirlenen ve aşağıda hüküm bölümünde miktarı belirtilen kamulaştırma bedelinin mahkememizce verilen yasal süresi içinde davacı idare tarafından davalı adına depo edildiği, tarafların bedelde anlaşmaları mümkün olmadığından ve taşınmazın tür ve miktarına uygun olduğu ve tarım arazisi niteliğindeki dava konusu taşınmazın olduğu haliyle getireceği net gelire göre arazi için saptanan kamulaştırma bedelinin usul ve yasaya uygun olduğu, acele el koyma kararı verilen değişik iş dosyasında tespit edilen kamulaştırma bedelinin ilgililerine derhal ödenmesine karar verildiği gözetilerek, tespit edilen 292.180,79 TL fark kamulaştırma bedeline Kamulaştırma Kanununun 6459 sayılı Yasa ile Değişik 10. maddesi uyarınca davanın açılış tarihinden itibaren hesaplanan 4 aydan sonraki ilk tarih 07/01/2022 tarihi ile kararın verildiği 27/05/2022 tarihi arasında yasal faiz uygulanmasına, davanın mahiyeti gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmaına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alındığında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ve davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM ( gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ) : 1-Davanın KABULÜNE, 2-Bursa İli, Gemlik İlçesi,.......... parsel sayılı taşınmazın, Fen bilirkişi .......'a YILDIRIM HUKUK BÜROSU Atalar Mah.Sultan Sk.No:21/4 Kartal-stanbuL www.ismailyildirim.av.tr Tel:0216 309 00 39 mail: ismail.yildirim@ismailyildirim.av.tr ait 21/02/2022 tarihli rapor ve ekinde yer alan krokide "B" harfi ile gösterilen 1822,98 m2 lik kısmının davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile tapu kütüğündeki beyan, hak, haciz, ipotek ve diğer takyidatlarından ari bir şekilde davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, tapu iptali yapılan kısmın davacı adına yol olarak TERKİNİNE, kararın infazı için Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, 3-Bilirkişi heyetinin 06/03/2022 tarihli raporu uyarınca kamulaştırma bedelinin 764.150,31 TL olarak TESPİTİNE, 4-Fark kamulaştırma bedeli olarak yatırılan 292.180,79 TL kamulaştırma bedelinin davalılara hisseleri oranında ödenmesine, kararın infazı için ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, tapu kaydında varsaipotek haciz ve benzeri takyidatlarının kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, 5-Fark kamulaştırma bedeli olarak yatırılan 292.180,79 TL için davanın açılış tarihinden itibaren hesaplanan 4 aydan sonraki ilk tarih 07/01/2022 tarihi ile kararın verildiği 27/05/2022 tarihi arasında işlemiş olan yasal faizlerin davacıdan alınarak davalılara hisseleri oranında ödenmesine, 6-Davacı KGM harçtan muaf olduğu için karar ve ilam harcı hususunda hüküm kurulmasına yer olmadığına, 7-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına, 8-Davacı vekili lehine AYM kararları gereğince vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 9-Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 5.100,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, 10-HMK'nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 58/1 maddesi gereğince taraflardan birinin talebi halinde gerekçeli kararın taraflara tebliğine, 11-Fazla yatan avans var ise Adalet Bakanlığı Gider Avansı tarifesinin 5.maddesine göre karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda hesap numarası var ise bu numara üzerinden , yok ise PTT aracılığıyla adreste ödemeli gönderilmesine, Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı tescil kararı yönünden kesin bedel tespiti yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/05/2022